Einde aan supermarktoorlog in Nieuwegein: gemeente en Aldi schikken met supermarkten voor half miljoen euro (2024)

Annemarie de Wit

8 februari 2023, 17:27 4 minuten leestijd

Einde aan supermarktoorlog in Nieuwegein: gemeente en Aldi schikken met supermarkten voor half miljoen euro (2)

Nieuwegein - De tijdelijke Aldi in de nieuwbouwwijk Blokhoeve in Nieuwegein mag openblijven. De gemeente en Aldi hebben vandaag geschikt met de supermarkten die eerder bezwaar maakten tegen de vestiging. Ze betalen samen 500.000 euro aan de concurrenten van Aldi op voorwaarde dat de eindeloze rechtszaken in de ‘supermarktoorlog’ stoppen.

“Heeft u elkaar nog gesproken?”, vraagt de voorzitter van het gerechtshof in Arnhem vanmiddag hoopvol aan de mannen tegenover haar. Afgelopen maandag leidde zij de zoveelste zaak rond de net geopende Aldi in Nieuwegein, toen ze zich hardop afvroeg hoelang het juridisch getouwtrek nog moest duren.

Ze probeert het vandaag nog één keer: de partijen worden voor tien minuten naar de gang gestuurd om nog een laatste keer een poging te doen er onderling uit te komen. Als ze na meer dan een half uur weer in de zaal terugkeren, blijkt: ze zijn eruit. "Gefeliciteerd", zegt de voorzitter maar vast. En dan rollen alle afspraken langzaamaan op het papier.

Gemeente en Aldi splitten rekening

Het belangrijkste? De Aldi mag openblijven en de supermarkten beloven om tegen zowel het tijdelijke als het permanente filiaal geen bezwaar meer te maken. Wat er tegenover staat? De gemeente en Aldi betalen de supermarkten een half miljoen euro. Ze splitten de rekening.

De gemeente betaalt 250.000 euro voor de dwangsommen die Nieuwegein volgens een eerdere rechter sowieso al moest betalen aan de supermarkten; Aldi betaalt de andere helft voor de schade die de supermarkten zeggen te hebben geleden, doordat zíj geen supermarkt konden openen op de plek van de tijdelijke Aldi.

LEES OOK Supermarkt-soap in Nieuwegein: gemeente wil net geopende Aldi weer dicht

Zo begon de supermarktoorlog

Want hoe is deze zaak, die in de rechtszaal eerder al een ‘supermarktoorlog’ werd genoemd, ook alweer begonnen? In het kort: in de nieuwbouwwijk Blokhoeve West komt een Aldi, maar voordat die gebouwd kan worden, wilde Aldi alvast een tijdelijke supermarkt openen op gehuurde grond van de gemeente. Die zegde dat toe.

Andere supermarkten maakten bezwaar: zij voelden zich gepasseerd en spraken van voortrekkerij. Een eerste rechter gaf hen gelijk en besloot dat de gemeente, als verhuurder van de grond, ervoor moest zorgen dat de Aldi weer dichtging. En anders? Dan moest de gemeente dwangsommen van dagelijks duizenden euro’s aan de concurrenten van Aldi betalen.

Dat bedrag liep aardig in de papieren, en dus sleepte de gemeente toen Aldi voor de rechter. Ondertussen besloot het concern alvast te gaan bouwen en deden klanten vervolgens al gauw boodschappen bij de noodsuper. Het lijkt de reden dat Aldi nu meebetaalt aan het oplossen van de zaak.

Het risico was zo groot, dat we eieren voor ons geld kiezen

“Blij is niet het goede woord,” zegt de advocaat van de gemeente na afloop, “want het gaat wel om 2,5 ton gemeenschapsgeld. Maar als je ziet wat je bespaart aan kosten voor procedures en dwangsommen (die nog door zouden tikken tot het arrest van het hof, red.), dan ben ik tevreden.”

Hij vervolgt: “Het maatschappelijke belang is dat de winkel open kan blijven en dat de vertraging van de sociale huurwoningen van de baan is.” Aldi bezit grond in Blokhoeve West waar sociale huurwoningen gepland zijn. Als de tijdelijke supermarkt weg zou moeten, zou Aldi die op díe grond neerzetten, betoogde Aldi tijdens de rechtszaken.

Dit is de minst slechte uitkomst voor de gemeente

De advocaat van de gemeente concludeert: “We hadden er wel vertrouwen in, maar het risico was zo groot, dat we eieren voor ons geld kiezen. Dit is wat dat betreft de minst slechte uitkomst voor de gemeente.”

Nog één voorbehoud

De afspraken zijn overigens nog niet helemáál officieel. Het college van burgemeester en wethouders vergadert er dinsdag nog over. Als daar een goedkeuring uit volgt, zijn de afspraken woensdag officieel.

De voorzitter van het gerechtshof steekt haar blijdschap over de schikking aan het einde van de zitting niet onder stoelen of banken. “Ik vind het toch wel mooi”, besluit ze. En nadat er nog wat is gekibbeld over de precieze formulering van de afspraken, grapt ze: “Dan komt nu het spannendste: doet de printer het?”

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

Einde aan supermarktoorlog in Nieuwegein: gemeente en Aldi schikken met supermarkten voor half miljoen euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5337

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.